« All Stories

Ghar Lapsi, Stenna l-Vapur

Create a Story!

By 10 storytellers at Imtarfa

(In Maltese)

San Pawl il-Bahar
is-Sur Tonin -
Kien kattiv ghax kien jibza li ser nerqu.

Min hu?
Ragel pensjonant, imma kien tal-flus.
Kellu l-flus ghax kellu l-vapuri.
Min jaf x'kellu ?
Dawk ikollhom il-lanca.
(Lanca Gejja u ohra sejra ...)

Kienet tigi lanca b'wiehed jaqdef.
Kemm konna niehdu pjacir.
Minn San Pawl, lura ghar-Rabat.

Ommi kienet tahsel il-hwejjeg lin-nies
biex ituha 2 xelini - 'Ghidli !'
Dak iddispjacut ghax mhux sejjer gol-lanca.
Qed ihossu tal-gebel.
Hemm hsejjes tal-gebel li ma jiccaqlaqx, mhux bhal tal-bahar - dak jiccaqlaq.

Konna nitfawlu affarijiet lil Toninu.
Toninu jisma l-hoss tal-lanca - jahseb li ha jhalluh il-Belt.. u l-Belt hemm il kobor..
Dan huwa bank tal-gebel.

Hemm irwejjah tal-magni, ta diesel mahruq.
Kellna post Birzebbugia.
Hemm arja nadifa hemm, riha ta Bahar - il-bahar ifuh.

Il-vapur qabad jimxi
Il-vapur jorbtu ma fejn qieghed hu.
Ir-ragel ma lahaqx il-vapur - ghax wasal tard.
Il-vapur kien marbut, imma sakemm wasal, telaq.
Il-bahar rasu iebsa u zaqqu radba.
Jekk toqghod hdejn il-bahar ir-raxx jitla, il-mewg jitla.

Meta l-bahar ikun qawwi, jibda minn nizla Tal-Kurcifiss.
L-ommijiet kienu jaghjtu, ghax jitla l-ilma ghalina!

Sejjer il-Munxar, Is-Siess, jew Bieb is-Sewda (Is-Siggiewi)
Sejjer jara l-Filfla.
X'hin naraw ix-xemx fuq Filfla, nghidu li wasal nofs in-Nhar, nghidu l-Angelus.

Toninu sejjer jiekol go Restaurant, naqra laham tajba, jew spaghetti biz-zalza, go Wied il-Buli, Birzebbugia.

It-temp kien xitwi, ghax liebes glekk, u anke Raincoat.
Kien l-ewwel Gimgha tax-Xaghar.
Faccata tieghu hemm il-Gzira t'Ghawdex
Ghawdex il-boghod, imma Marsamxett mal Belt.